Facebook E-mail
formats

تعهد قطعی (Firm commitment)

توافقی الزام‌آور برای مبادله مقدار مشخصی از منابع به قیمتی مشخص در تاریخ یا تاریخ‌های مشخص در آینده است.

formats

فعالیت‌های تامین مالی (Financing activities)

فعالیت‌هایی است که موجب تغییر اندازه و ترکیب حقوق مالکانه پرداخت‌شده و استقراض‌های شخص می‌شود.

formats

بدهی مالی (Financial liability)

یک تعهد قراردادی برای تحویل نقد یا یک دارایی مالی دیگر به شخص دیگر؛ یا مبادله ابزارهای مالی در شرایطی که بطور بالقوه برای یک شخص نامطلوب است؛ یا یک قراردادی که از طریق ابزارهای مالکانه خود شخص قابل تسویه است (یا تسویه خواهد شد).

formats

ابزار مالی (Financial instrument)

هرگونه قرارداد که برای یک شخص، دارایی مالی و برای شخص دیگر، بدهی مالی یا ابزار مالکانه ایجاد می‌کند.

formats

قرارداد تضمین مالی (Financial guarantee contract)

یک قرارداد که به موجب آن، صادرکننده ملزم است خسارت وارده به دارنده آن را در نتیجه ناتوانی یک بدهکار مشخص برای پرداخت تعهد خود در سررسید طبق شرایط اصلی یا اصلاح‌شده یک ابزار بدهی، جبران کند.

خانه اصطلاحات Archive for category "F" (برگه 3)