Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مانده حساب انتقالی قانونی (Regulatory deferral account balance)

مانده هرگونه حساب هزینه (یا درآمد) که طبق سایر استانداردها به عنوان دارایی یا بدهی شناسایی نمی‌شود، اما به دلیل اینکه توسط نرخ‌گذار در تعیین نرخی (یا نرخ‌هایی) که شخص می‌تواند از مشتریان مطالبه کند لحاظ می‌شود یا انتظار می‌رود لحاظ شود واجد شرایط انتقال است.

خانه اصطلاحات R مانده حساب انتقالی قانونی (Regulatory deferral account balance)