Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مصون‌سازی خالص سرمایه‌گذاری (Net investment hedge)

مصون‌سازی آسیب‌پذیری در برابر پول خارجی، ناشی از خالص سرمایه‌گذاری در یک عملیات خارجی، با استفاده از یک ابزار مشتقه و/یا یک ابزار مالی غیر مشتقه به عنوان ابزار مصون‌سازی است.

خانه اصطلاحات N مصون‌سازی خالص سرمایه‌گذاری (Net investment hedge)