Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

کنترل مشترک (Joint control)

به اشتراک گذاشتن قراردادی کنترل یک توافق، که تنها زمانی وجود دارد که تصمیمات درباره فعالیت‌های مربوط، مستلزم اجماع تمام طرفینی است که در کنترل شریک هستند.

خانه اصطلاحات J کنترل مشترک (Joint control)