Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

عملیات خارجی (Foreign operation)

شخصی که شخص فرعی، شخص وابسته، توافق مشترک یا شعبه یک شخص گزارشگر است و فعالیت‌های آن در کشوری متفاوت از محل فعالیت شخص گزارشگر یا بر حسب واحد پولی متفاوت از واحد پول شخص گزارشگر انجام می‌شود.

خانه اصطلاحات F عملیات خارجی (Foreign operation)