Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

اولین صادره از اولین وارده ((First in, first out (FIFO)

یک تکنیک حسابداری که برای مدیریت موجودی استفاده می‌شود و در آن، ابتدا اولین موجودی‌های ورودی به فروش می‌رسند و موجودی‌هایی که دیرتر وارد شده‌اند بعدا به فروش می‌رسند.

خانه اصطلاحات F اولین صادره از اولین وارده ((First in, first out (FIFO)