Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری (Events after reporting date)

رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که بین پایان دوره گزارشگری و تاریخ تایید صورت‌های مالی برای انتشار رخ می‌دهند. این رویدادها به دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

  • رویدادهایی که درباره شرایط موجود در پایان دوره گزارشگری، شواهدی را فراهم می‌کنند (رویدادهای تعدیلی پس از دوره گزارشگری)؛ و
  • رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجادشده پس از دوره گزارشگری‌اند (رویدادهای غیرتعدیلی پس از دوره گزارشگری).
خانه اصطلاحات E رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری (Events after reporting date)