Facebook E-mail
انتقال
بعدی قبلی
formats

مصون‌سازی جریان‌های نقدی (Cash flow hedge)

یک مصون‌سازی در برابر تغییرات جریان‌های نقدی مرتیط با دارایی یا بدهی شناسایی‌شده یا یک معامله پیش‌بینی شده بسیار محتمل که قابل انتساب به یک ریسک مشخص بوده و می‌تواند بر سود یا زیان اثر بگذارد.

خانه اصطلاحات C مصون‌سازی جریان‌های نقدی (Cash flow hedge)