Facebook E-mail
formats

معامله متعارف (Orderly transaction)

معامله‌ای که برای یک دوره پیش از تاریخ اندازه‌گیری و به منظور انجام فعالیت‌های بازاریابی معمول و متعارف برای معامله این گونه دارایی‌ها یا بدهی‌ها در معرض بازار قرار می‌گیرد. معامله متعارف یک معامله اجباری نیست (مانند تصفیه اجباری یا فروش در شرایط اضطراری).

formats

قسمت عملیاتی (Operating segment)

قسمت عملیاتی، جزئی از یک شخص است که:

  • به فعالیت‌های کسب و کار می‌پردازد که ممکن است از محل آن‌ها درآمد عملیاتی کسب کند و متحمل هزینه شود (شامل درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های مربوط به معاملات با سایر اجزای همان شخص)؛
  • نتایج عملیاتی آن، به منظور تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع به قسمت و ارزیابی عملکرد آن، بطور منظم توسط تصمیم‌گیرنده ارشد عملیاتی شخص مورد بررسی قرار می گیرد؛ و
  • برای آن اطلاعات مالی جداگانه موجود است.
formats

اجاره عملیاتی ((Operating lease (IFRS 16)

اجاره‌ای که تقریبا تمام ریسک‌ها و منافع مربوط به مالکیت یک دارایی پایه را منتقل نمی‌کند.

formats

اجاره عملیاتی (Operating lease)

به اجاره‌ای غیر از اجاره تأمین مالی اطلاق می‌شود.

formats

فعالیت‌های عملیاتی (Operating activities)

عبارت است از فعالیت‌های اصلی مولد درآمد عملیاتی یک شخص و سایر فعالیت‌هایی که جزء فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نباشند.

خانه اصطلاحات Archive for category "O" (برگه 2)