Facebook E-mail
formats

خالص ارزش قابل تحقق (Net realizable value)

قیمت فروش برآوردی در روال عادی کسب و کار، پس از کسر برآورد مخارج تکمیل و برآورد مخارج ضروری برای فروش است.

formats

مصون‌سازی خالص سرمایه‌گذاری (Net investment hedge)

مصون‌سازی آسیب‌پذیری در برابر پول خارجی، ناشی از خالص سرمایه‌گذاری در یک عملیات خارجی، با استفاده از یک ابزار مشتقه و/یا یک ابزار مالی غیر مشتقه به عنوان ابزار مصون‌سازی است.

formats

بهره خالص (Net interest)

بهره خالص بدهی (دارایی) خالص مزایای معین عبارت است از تغییر در بدهی (دارایی) خالص مزایای معین در طی دوره که از گذر زمان ناشی می‌شود.

formats

طرح چندکارفرمایی (Multi-employer plan)

طرح‌های پرداخت معین ( به غیر از طرح‌های دولتی) یا طرح‌های با مزایای معین (به غیر از طرح‌های دولتی) است که:

  • دارایی‌های تأمین‌شده توسط اشخاص مختلف را که تحت کنترل مشترک نیستند، تجمیع می‌کند؛ و
  • از آن دارایی‌ها برای فراهم کردن مزایا برای کارکنان بیش از یک شخص استفاده می‌کند، به گونه‌ای که سطوح مشارکت و مزایا، صرف‌ نظر از هویت شخصی که کارکنان را استخدام می‌کند، تعیین می‌شود.
formats

باصرفه‌ترین بازار (Most advantageous market)

بازاری که پس از در نظر گرفتن مخارج معامله و مخارج حمل و نقل، مبلغ قابل دریافت در ازای فروش دارایی را حداکثر یا مبلغ قابل پرداخت بابت انتقال بدهی را حداقل می‌کند.

خانه Archive for category "اصطلاحات" (برگه 20)