Facebook E-mail
formats

تاریخ گزارشگری (Reporting date)

اصطلاحات متعددی (از جمله تاریخ گزارشگری، پایان دوره گزارشگری، تاریخ صورت وضعیت مالی، پایان سال و پایان سال مالی) برای بیان پایان سال مالی یک شخص استفاده می‌شوند. این اصطلاحات معانی یکسانی دارند و می‌توان آن‌ها را به جای هم استفاده کرد. تاریخ گزارشگری، پایان دوره گزارشگری است و به تاریخ تهیه صورت‌های مالی یا تاریخ تایید صورت‌های مالیبرای انتشار یا در دسترس عموم قرار دادن اشاره نمی‌کند.

formats

تجدید اندازه‌گیری‌ (Remeasurement)

تجدید اندازه‌گیری خالص بدهی (دارایی) مزایای معین شامل موارد زیر است:

 • سود و زیان غیر عملیاتی اکچوئری؛
 • بازده دارایی‌های طرح، به استثنای مبالغی که در بهره خالص مربوط به خالص بدهی (دارایی) مزایای معین لحاظ شده است؛ و
 • هرگونه تغییر در اثر سقف دارایی، به استثنای مبالغی که در بهره خالص مربوط به خالص بدهی (دارایی) مزایای معین لحاظ شده است.
formats

فعالیت‌های مربوط (Relevant activities)

فعالیتهای یک سرمایه‌پذیر است که بطور قابل ملاحظه‌ای بر بازده آن سرمایه‌پذیر اثر می‌گذارد.

formats

معامله با اشخاص مرتبط (Related party transaction)

انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین شخص گزارشگر و یک شخص مرتبط، صرف‌نظر از مطالبه یا عدم مطالبه قیمت، است.

formats

شخص مرتبط (Related party)

یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) که به شخصی که صورت‌های مالی خود را تهیه می‌کند (یعنی شخص گزارشگر) مرتبط است.

 1. یک شخص حقیقی یا یکی از خویشاوندان نزدیک آن شخص حقیقی، در صورتی به شخص گزارشگر مرتبط است که آن شخص حقیقی:
 • بر شخص گزارشگر، کنترل یا کنترل مشترک داشته باشد؛
 • بر واحد گزارشگر، نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد؛ یا
 • عضوی از مدیران اصلی شخص گزارشگر یا شخص اصلی آن شخص گزارشگر باشد.
 1. در صورت احراز هر یک از شرایط زیر، یک شخص به شخص گزارشگر مرتبط است:
 • آن شخص و شخص گزارشگر، اعضای یک گروه باشند (یعنی هر شخص اصلی، شخص فرعی و اشخاص فرعی همگروه، با یکدیگر مرتبط هستند)؛
 • یک شخص، شخص وابسته یا مشارکت خاص شخص دیگر باشد (یا شخص وابسته یا مشارکت خاص یکی از اعضای گروهی باشد که شخص دیگر، عضو آن است)؛
 • هر دو شخص، مشارکت‌های خاص یک شخص ثالث باشند؛
 • یک شخص، مشارکت خاص یک شخص ثالث باشد و شخص دیگر، شخص وابسته همان شخص ثالث باشد.
 • شخص، طرح مزایای بازنشستگی کارکنان شخص گزارشگر یا یکی از اشخاص وابسته به شخص گزارشگر باشد. در صورتی که شخص گزارشگر، خود، چنین طرحی باشد، کارفرمایان حامی نیز به شخص گزارشگر، وابسته هستند.
 • شخص، تحت کنترل یا کنترل مشترک یک شخص حقیقی باشد که به عنوان شخص مرتبط شناسایی شده است (موضوع بند ۱)؛
 • شخص حقیقی شناسایی شده به عنوان شخص مرتبط (موضوع بند ۱) بر شخص نفوذ قابل ملاحظه داشته باشند یا از مدیران اصلی شخص (یا شخص اصلی آن) باشد.
 • شخص، یا هر یک از اعضای گروهی که شخص جزئی از آن است، ارائه دهنده خدمات مدیران اصلی به شخص گزارشگر یا شخص اصلی شخص گزارشگر باشد.
خانه اصطلاحات Archive for category "R" (برگه 3)