Facebook E-mail
formats

استهلاک (دارایی های ثابت) (Depreciation)

تخصیص سیستماتیک مبلغ استهلاک‌پذیر دارایی طی عمر مفید آن است.

formats

مبلغ استهلاک‌پذیر (Depreciable amount)

بهای تمام شده دارایی، یا مبلغ تجدید ارزیابی‌ بدست آمده با استفاده از یک مدل تجدید ارزیابی، پس از کسر ارزش باقیمانده آن است.

formats

طرح پرداخت معین (Defined contribution plan)

یک طرح‌ مزایای دوران بازنشستگی است که در آن یک شخص مشارکت ثابتی را به یک شخص جداگانه (صندوق) می‌پردازد

و در صورتی که صندوق، برای پرداخت تمام مزایای کارکنان در ارتباط با خدمت کارکنان در دوره‌های جاری و گذشته، دارایی‌های

کافی در اختیار نداشته باشد، شخص برای پرداخت مشارکت بیشتر، هیچگونه تعهد قانونی یا خودساخته ندارد.

formats

طرح مزایای معین (Defined benefit plan)

طرح‌های مزایای بازنشستگی به غیر از طرح‌های پرداخت معین می‌باشد

formats

کسری یا مازاد (Deficit or surplus)

عبارت است از:

الف. ارزش فعلی تعهدات مزایای معین؛ منهای

ب. ارزش منصفانه دارایی‌های طرح (در صورت وجود).

خانه اصطلاحات Archive for category "D" (برگه 3)