Facebook E-mail
formats

دارایی های نامشهود و سرقفلی

در حال اجرا:
 •      استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۳: ترکیب  کسب و کار
 •      استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه گیری ارزش منصفانه
 •      استاندارد بین المللی حسابداری ۳۸: دارایی های نامشهود
 •      تفسیر ۱۲ کمیته تفاسیر بین المللی گزارشگری مالی: توافق های واگذاری امتیاز خدمات
 •      تفسیر ۳۲ کمیته تفاسیر استانداردها: دارایی های نامشهود – مخارج وب سایت
 آماده  برای اجرا:
 •      استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۵: درآمد عملیاتی حاصل از قراردادها با مشتریان
 •      استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۶:  اجاره ها

 

 

تعاریف

 • دارایی نامشهود عبارت است از یک دارایی غیر پولی قابل تشخیص که ماهیت فیزیکی ندارد.
 • دارایی نامشهود در صورتی “قابل تشخیص” است که قابل تفکیک باشد یا ناشی از حقوق قراردادی یا قانونی باشد.

 

شناخت و اندازه گیری اولیه

 • به طور کلی، دارایی­های نامشهود در ابتدا به بهای تمام شده شناسایی می­ شوند.
 • اندازه گیری اولیه یک دارایی نامشهود به این بستگی دارد که آیا آن دارایی به طور جداگانه تحصیل شده است، یا به عنوان بخشی از یک ترکیب کسب و کار تحصیل شده یا به صورت داخلی تولید شده است.
 • سرقفلی فقط در یک ترکیب کسب و کار شناسایی می شود و به عنوان یک ارزش باقیمانده اندازه ­گیری می­شود.
 • مخارج توسعه داخلی در صورت احراز برخی شرایط به عنوان بهای تمام شده محسوب می­ شوند. این شرایط (احتساب مخارج به عنوان بهای تمام شده) باید برای همه دارایی­ های نامشهودی که به صورت داخلی توسعه داده می­ شوند اعمال گردند.
 • مخارج تحقیق داخلی در هنگام وقوع باید به عنوان هزینه شناسایی شود.
 • مخارج مربوط به سرقفلی ایجاد شده به صورت داخلی، فهرست مشتریان، مخارج راه­ اندازی، مخارج آموزشی، فعالیت ­های تبلیغاتی و ترویجی، جابجایی یا تجدید سازماندهی در زمان وقوع به عنوان هزینه منظور می­گردند.

 

عمر مفید نامحدود

 

 

عمر مفید محدود

 • دارایی­ های نامشهود با عمر مفید محدود در طی عمر مفید مورد انتظارشان مستهلک می­ شوند.
 • هیچ الزامی برای استفاده از یک روش استهلاک خاص وجود ندارد. برخی از روش­ های ممکن عبارتند از روش خط مستقیم، روش مانده نزولی و روش تعداد تولید. استفاده از روش استهلاک مبتنی بر درآمد محدود شده است.

 

مخارج پس از شناخت اولیه

 • مخارج بعدی روی یک دارایی نامشهود تنها در صورتی به بهای تمام شده اضافه می ­گردند که تعریف یک دارایی نامشهود و شرایط شناخت احراز شده باشد.

 

تجدید ارزش گذاری

 • دارایی ­های نامشهود را نمی­توان به ارزش منصفانه تجدید ارزش گذاری کرد، مگر آن که یک بازار فعال برای آن­ها وجود داشته باشد.


برچیدن و واگذاری

 • سود یا زیان غیرعملیاتی واگذاری یک دارایی برابر است با تفاوت خالص عواید دریافتی حاصل از واگذاری و مبلغ دفتری آن دارایی.
خانه صورت وضعیت مالی Archive for category "دارایی های نامشهود و سرقفلی"