Facebook E-mail
formats

اجاره کننده (Lessee)

اجاره کننده یکی از طرفین در اجاره است که حق استفاده از یک دارایی را از اجاره دهنده دریافت می‌کند.

formats

وام‌ها و دریافتنی‌ها (Loans and receivables)

دارایی‌های مالی غیرمشتقه‌ای هستند که دارای پرداختهای ثابت یا قابل تعیین می‌باشند و قیمت اعلام‌شده در بازار فعال ندارند، به استثنای:

  • مواردی که شخص قصد دارد آن‌ها را فوراً یا در آینده نزدیک به فروش برساند، که باید به عنوان نگهداری‌شده برای مبادله طبقه‌بندی شوند، و مواردی که شخص در زمان شناخت اولیه، آنها را به دسته اندازه‌گیری‌شده به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اختصاص می‌دهد؛
  • مواردی که شخص در زمان شناخت اولیه، آن‌ها را به دسته آماده برای فروش اختصاص می‌دهد؛ یا
  • مواردی که دارنده آن‌ها، اساسا امکان بازیابی تقریبا تمام سرمایه‌گذاری اولیه را ندارد، مگر به علت زوال وضعیت اعتباری، که باید به عنوان آماده برای فروش طبقه‌بندی شوند.

منافع تحصیل‌شده در مجموعه‌ای از دارایی‌هایی که وام یا دریافتنی نیستند (برای مثال، منافع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوقهای مشابه)، وام یا دریافتنی محسوب نمی‌شوند.

formats

ریسک نقدینگی (Liquidity risk)

ریسک اینکه شخص در ایفای تعهدات مربوط به بدهی‌های مالی که از طریق تحویل نقد یا یک دارایی مالی دیگر تسویه می‌شود، دچار مشکل شود.

formats

آزمون کفایت بدهی (Liability adequacy test)

یک ارزیابی بر اساس بررسی جریان‌های نقدی آتی در مورد اینکه، آیا مبلغ دفتری بدهی بیمه‌ای باید افزایش ‌یابد یا خیر (یا مبلغ دفتری مخارج تحصیل انتقالی مربوط یا دارایی نامشهود مربوط باید کاهش ‌یابد یا خیر).

formats

بدهی (Liability)

یک تعهد فعلی ناشی از رویدادهای گذشته است که انتظار می‌رود تسویه آن، منجر به خروج منابع دارای منافع اقتصادی از شخص شود.

خانه اصطلاحات Archive for category "L"