Facebook E-mail
formats

فعالیت‌های استخراجی

در حال اجرا:
  •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۶: اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی

 

 

دامنه کاربرد

  • اشخاص باید مخارج قبل از اکتشاف، مخارج اکتشاف و ارزیابی و مخارج توسعه‌ای را به طور جداگانه تشخیص داده و به حساب‌ بگیرد.
  • هیچ رهنمودی در مورد شناسایی یا اندازه‌گیری مخارج قبل از اکتشاف یا مخارج توسعه‌ای در یک صنعت خاص وجود ندارد. به طور کلی، مخارج قبل از اکتشاف باید در زمان وقوع به عنوان هزینه منظور شوند.

 

مخارج اکتشاف و ارزیابی

  • هر نوع مخارج اکتشاف و ارزیابی را می‌توان، بر طبق رویه حسابداری انتخابی شخص، در زمان وقوع یا به عنوان هزینه شناسایی کرد یا در بهای تمام ‌شده احتساب کرد.
  • مخارج اکتشاف و ارزیابی قابل احتساب در بهای تمام شده باید بر اساس ماهیت‌شان به عنوان دارایی‌های مشهود یا دارایی‌های نامشهود طبقه‌بندی شوند.

 

مخارج باطله‌برداری

  • مخارج باطله‌برداری که در مرحله تولید فعالیت‌های معدنی سطحی، به منظور دستیابی بهتر به ذخایر سنگ معدن در دوره‌های آتی، صرف می‌شوند، در صورت احراز برخی شرایط، در بهای تمام‌ شده احتساب می‌گردند.

 

کاهش ارزش

خانه موضوعات خاص Archive for category "فعالیت های استخراجی"