Facebook E-mail
formats

ارایه و افشا

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۷: ابزارهای مالی – افشا
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱: ارایه صورت‌های مالی
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۲: ابزارهای مالی – ارایه
 آماده‌ برای اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

تهاتر

 • یک دارایی مالی و یک بدهی مالی فقط زمانی تهاتر می‌شوند که شخص:
  • در حال حاضر دارای یک حق قانونی قابل اجرا برای تهاتر آن‌ها باشد؛ و
  • قصد داشته باشد آن‌ها را به صورت خالص و یا هر دو مبلغ را به طور همزمان تسویه کند.

 

اهداف افشا

 • یک شخص ملزم به افشای اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان را قادر سازد تا:
  • اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی و عملکرد آن شخص را ارزیابی کنند؛ و
  • ماهیت و میزان ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی و نحوه مدیریت آن ریسک‌ها توسط شخص را ارزیابی کند.

 

اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی و عملکرد

 

ماهیت و میزان ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی

 • افشای اطلاعات کمی و کیفی الزامی است.
 • افشاهای کیفی اهداف، رویه‌ها و فرایندهای مدیریت برای اداره ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی را توضیح می‌دهند.
 • داده‌های کمّی درباره آسیب‌پذیری در برابر ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی بر اساس اطلاعاتی که به صورت داخلی برای مدیران اصلی فراهم می‌شود. با این حال، افشاهای مشخصی در مورد آسیب‌پذیری شخص در برابر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک بازار ناشی از ابزارهای مالی الزامی است، صرف نظر از این که آیا این اطلاعات برای مدیران فراهم می‌شود یا خیر.

 

انتقال دارایی‌های مالی

 • اطلاعاتی در مورد دارایی‌های مالی که به طور کامل قطع شناخت نمی‌شوند، باید افشا شود.
 • اطلاعاتی در مورد دارایی‌های مالی که به طور کامل قطع شناخت شده است اما شخص در آن‌ها ارتباط مستمر دارد باید افشا شود.
خانه موضوعات خاص ابزارهای مالی Archive for category "ارایه و افشا"