Facebook E-mail
formats

قسمت‌های عملیاتی

در حال اجرا:
  •  استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۸: قسمت‌های عملیاتی

 

 

دامنه کاربرد

  • یک شخص در صورتی که ابزارهای بدهی یا مالکانه آن در یک بازار عمومی معامله شوند و یا در صورتی که به منظور انتشار هرطبقه از ابزارهای خود در یک بازار عمومی صورت‌های مالی خود را به یک کمیسیون اوراق بهادار یا سایر سازمان‌های نظارتی ارایه داده و یا در حال ارایه باشد باید اطلاعات مربوط به قسمت‌های عملیاتی خود را افشا کند.

 

رویکرد مدیریت

  • افشای اطلاعات مربوط به قسمت‌ها باید در مورد اجزایی از شخص فراهم شود که مدیریت برای تصمیم‌گیری در مورد مسایل عملیاتی مد نظر قرار می‌دهد.
  • چنین اجزایی (قسمت‌های عملیاتی) بر مبنای گزارش‌های داخلی مشخص می‌شوند که تصمیم‌گیرنده ارشد عملیاتی به طور منظم برای تخصیص منابع به قسمت‌ها و برای ارزیابی عملکرد، آن‌ها را بررسی می‌کند.

 

تجمیع قسمت‌های عملیاتی

  • تجمیع قسمت‌های عملیاتی فقط وقتی مجاز است که قسمت‌ها دارای ویژگی‌های اقتصادی “مشابه” بوده و برخی معیارهای مشخص را داشته باشند.

 

تعیین قسمت‌های قابل گزارش

  • قسمت‌های قابل گزارش بر اساس آستانه‌های کمی درآمد عملیاتی، سود یا زیان، یا دارایی‌ها مشخص می‌شوند.

 

افشای اطلاعات قسمت‌ها

  • مبالغ افشا شده برای هر قسمت قابل گزارش عبارتند از اندازه‌گیری‌های گزارش شده به تصمیم‌گیرنده ارشد عملیاتی، که این اندازه‌گیری‌ها لزوما بر مبنای رویه‌های حسابداری مشابهی که مبالغ مندرج در صورت‌های مالی بر آن اساس شناسایی می‌شوند نیستند.
  • با توجه به اینکه سود یا زیان قسمت، دارایی قسمت و بدهی قسمت در زمان گزارش‌دهی به تصمیم‌گیرنده ارشد عملیاتی، و نه لزوما در زمان گزارشگری بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، افشا می‌شود، افشای چگونگی اندازه‌گیری هر یک از این مبالغ برای هر قسمت عملیاتی نیز الزامی است.
  • تطبیق بین جمع مبالغ برای همه بخش‌های عملیاتی و مبالغ مندرج در صورت‌های مالی همراه با توضیحاتی در مورد همه اقلام تطبیقی با اهمیت افشا می‌شوند.
  • افشاهای کلی و در سطح شخص شامل اطلاعاتی درباره محصولات و خدمات، حوزه‌های جغرافیایی (شامل کشور محل اقامت و کشورهای خارجی، در صورت با اهمیت بودن)، مشتریان عمده، و عوامل استفاده شده برای تشخیص قسمت‌های قابل گزارش یک شخص می‌باشد. چنین افشاهایی حتی در صورتی که شخص فقط یک قسمت داشته باشد هم الزامی است.

 

اطلاعات مقایسه ای

اطلاعات مقایسه‌ای ​​معمولا برای تغییرات در قسمت‌های قابل گزارش تجدید ارایه می‌شوند.

خانه موضوعات خاص Archive for category "قسمت های عملیاتی"