Facebook E-mail
formats

تورم حاد (Hyperinflation)

عبارت است از یک تورم بسیار شدید یا از کنترل خارج شده

formats

قرارداد ترکیبی (Hybrid contract)

قراردادی که شامل یک قرارداد میزبان و یک یا چند ابزار مشتقه تعبیه‌شده است.

formats

بیشترین و بهترین استفاده (Highest and best use)

یک مفهوم ارزش‌گذاری است که نشان‌دهنده استفاده‌ای از یک دارایی غیرمالی توسط فعالان بازار است که ارزش دارایی یا گروه دارایی‌ها و بدهی‌ها (برای مثال، یک فعالیت کسب و کار) که آن دارایی در آن استفاده می‌شود را حداکثر می‌کند.

formats

سرمایه‌گذاری‌ نگهداری‌شده تا سررسید (Held-to-maturity investment)

دارایی‌های مالی غیرمشتقه با پرداختهای ثابت یا قابل تعیین و با سررسید ثابتی هستند که یک شخص قصد و توان نگهداری آن‌ها تا سررسید را دارد، به استثنای:

  • مواردی که شخص در زمان شناخت اولیه، آن‌ها را به دسته اندازه‌گیری‌شده به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان دوره اختصاص می‌دهد؛
  • مواردی که شخص آن‌ها را به دسته آماده برای فروش
  • اختصاص میدهد؛ و
  • مواردی که تعریف وام‌ها و دریافتنی‌ها را احراز می‌کنند.

در صورتی که شخص در دوره مالی جاری یا در دو دوره مالی قبلی، مبلغی بیش از یک مبلغ کم اهمیت از سرمایه‌گذاری‌های نگهداری‌شده تا سررسید را قبل از سررسید به فروش رسانده یا تجدید طبقه‌بندی کرده باشد (بیش از یک مبلغ کم‌اهمیت در مقایسه با کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌های نگهداری‌شده تا سررسید)، شخص نباید هیچ یک از دارایی‌های مالی را به عنوان نگهداری‌شده تا سررسید طبقه‌بندی کند مگر در مورد فروش‌ها یا تجدید طبقه‌بندی‌هایی که:

  • آن قدر به تاریخ سررسید یا به تاریخ بازخرید دارایی‌های مالی نزدیک باشد (برای مثال، کمتر از سه ماه قبل از تاریخ سررسید) که تغییر در نرخ بهره بازار، اثر با اهمیتی بر ارزش منصفانه دارایی مالی نداشته باشد؛
  • پس از وصول تقریبا تمام اصل مبلغ اولیه دارایی مالی از طریق پرداخت‌های زمان‌بندی‌شده یا تسویه پیش از سررسید رخ دهد؛ یا
  • قابل انتساب به یک رویداد جداگانه (که خارج از کنترل شخص بوده، تکرارشدنی نیست و بطور معقول قابل پیش‌بینی توسط شخص نمی‌باشد) باشند.
formats

ابزار مصون‌سازی (Hedging instrument)

یک ابزار مشتقه اختصاص‌یافته یا (تنها به منظور مصون‌سازی ریسک تغییر در نرخهای ارزی) دارایی مالی غیرمشتقه اختصاص‌یافته یا بدهی مالی غیرمشتقه اختصاص‌یافته‌ای است که انتظار می‌رود ارزش منصفانه یا جریانهای نقدی آن، تغییرات در ارزش منصفانه یا جریان‌های نقدی قلم مصون‌شده اختصاص‌یافته را تهاتر کند.

خانه اصطلاحات Archive for category "H"