Facebook E-mail
formats

مخارج استقراض

در حال اجرا:
  •   استاندارد بین‌المللی حسابداری ۲۳: مخارج استقراض

 

 

رویکرد کلی

 

دارایی‌های واجد شرایط

  • یک دارایی در صورتی “واجد شرایط” است که آماده‌سازی آن برای استفاده مورد نظر یا فروش، لزوما یک دوره زمانی قابل ملاحظه طول بکشد.

 

مخارج استقراض واجد شرایط احتساب در بهای تمام شده

  • مخارج استقراض ممکن است شامل بهره محاسبه شده به روش بهره موثر، برخی هزینه‌های تامین مالی و برخی تفاوت‌های مبادله ارزی باشد.
  • درآمد بهره حاصل از سرمایه‌گذاری موقت وجوهِ استقراض‌ شده باید از مخارج استقراض کسر شود.

 

دوره احتساب مخارج استقراض در بهای تمام شده

  • مخارج استقراض مربوط به یک دارایی زمانی به عنوان بخشی از بهای تمام شده قابل احتساب است که یک شخص شرایط زیر را احراز کند:

احتساب مخارج استقراض در بهای تمام شده وقتی که فعالیت­های لازم برای آماده‌سازی دارایی جهت استفاده مورد نظر

یا فروش تا حد قابل ملاحظه‌ای تکمیل شده باشند متوقف می‌شود.