Facebook E-mail
formats

معاملات کنترل مشترک و تشکیل یک شرکت جدید

در حال اجرا:
  •     این موضوع صریحا پوشش داده نشده است، اما استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۳: ترکیب کسب و کار، استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۰: صورت‌های مالی تلفیقی و تفسیر ۱۷ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای و کاهش ارزش مرتبط هستند.

 

 

معاملات کنترل مشترک

  • به نظر ما، شخص تحصیل کننده در یک معامله کنترل مشترک می‌تواند یا از حسابداری ارزش دفتری یا از حسابداری تحصیل در صورت‌های مالی تلفیقی خود استفاده کند.
  • به نظر ما، انتقال‌دهنده در یک معامله کنترل مشترک که یک تفکیک کسب کار است، می‌تواند یا از حسابداری ارزش دفتری یا از حسابداری تحصیل در صورت‌های مالی تلفیقی خود استفاده کند. در سایر واگذاری‌ها، تعیین مابه‌ازای منتقل شده مناسب در محاسبه سود یا زیان غیرعملیاتی واگذاری مستلزم قضاوت شخص است.
  • به نظر ما، هنگامی که سرمایه‌گذاری‌ها در اشخاص فرعی بر مبنای بهای تمام ‌شده به حساب گرفته می‌شوند، یک شخص به طور کلی دارای حق انتخاب روش حسابداری (حسابداری ارزش دفتری، حسابداری ارزش منصفانه یا حسابداری مبلغ مبادله) در صورت‌های مالی جداگانه خود است.
  • معاملات کنترل مشترک با استفاده از رویه حسابداری مشابه و تا میزانی که ماهیت معاملات یکسان باشند به حساب گرفته می‌شوند.
  • اگر یک شخص اصلی جدید در یک گروه ایجاد شده و برخی شرایط احراز شوند، بهای تمام‌ شده اشخاص فرعی تحصیل شده در صورت‌های مالی جداگانه شخص اصلی جدید با ارجاع به سهمش از مجموع حقوق مالکانه شخص فرعی تحصیل شده تعیین می‌شود.

 

تشکیل شرکت جدید

  • تشکیل یک شرکت جدید به طور کلی در یکی از دو دسته زیر قرار می‌گیرد: برای اثرگذاری بر روی یک ترکیب کسب و کار که شامل یک شخص ثالث می‌شود؛ یا برای اثرگذاری بر روی یک تجدید ساختار در میان اشخاصی تحت کنترل مشترک هستند.
  • به طور کلی، در تشکیل یک شرکت جدید با هدف اثرگذاری بر روی یک ترکیب کسب و کار که شامل یک شخص ثالث می‌شود، از حسابداری تحصیل استفاده می‌‌شود.
  • به طور کلی، در تشکیل یک شرکت جدید با هدف اثرگذاری بر روی یک تجدید ساختار در میان اشخاص تحت کنترل مشترک، به نظر ما، ابتدا لازم است تعیین شود که آیا یک ترکیب کسب و کار ایجاد شده است یا خیر. در صورت ایجاد یک ترکیب کسب و کار، می‌توان از روش‌های حسابداری مشابه با روش‌های حسابداری معاملات کنترل مشترک در صورت‌های مالی تلفیقی استفاده کرد.
  • اگر یک شرکت جدید در یک عرضه اولیه سهام به صورت مشروط استفاده گردد، از نظر ما، چنین معامله‌ای را می‌توان یا مشابه تشکیل یک شخص جدید با هدف اثرگذاری بر روی یک ترکیب کسب و کار که شامل یک شخص ثالث می‌شود یا مشابه تشکیل یک شخص جدید با هدف اثرگذاری بر روی یک تجدید ساختار در میان اشخاص تحت کنترل مشترک تحلیل کرد.
خانه موضوعات خاص Archive for category "معاملات کنترل مشترک و تشکیل یک شرکت جدید"