Facebook E-mail
formats

گذار به استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹

در حال اجرا:
 •      استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی
 استانداردهای مرتبط:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۷ ابزارهای مالی – افشا
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۸ رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات؛
 •    اصلاحیه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۴: قراردادهای بیمه

 

 

مقدمه

 •       استاندارد بین­المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی برای دوره‌های سالانه‌ای که از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ یا بعد از آن شروع می‌شوند لازم‌الاجرا است. پذیرش زودتر از موعد نیز مجاز است.
 •       گذار به این استاندارد به صورت زیر انجام می‌شود:
  •     برای طبقه‌بندی و اندازه‌گیری، شامل کاهش ارزش: به طور کلی با تسری به گذشته، اما با استثناهای قابل ملاحظه؛ و
  •     برای حسابداری مصون‌سازی: به طور کلی با تسری به آینده، اما با استثناهای محدود.
  •     هیچ الزامی برای تجدید ارایه اقلام مقایسه‌ای وجود ندارد، مگر در برخی موارد محدود مربوط به حسابداری مصون‌سازی.

 

تاریخ بکارگیری اولیه

 •        تاریخ بکارگیری اولیه، تاریخی است که یک شخص برای اولین بار استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ را به کار می‌گیرد. این تاریخ، شروع دوره گزارشگری‌ است که در آن یک شخص استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ را می‌پذیرد، و نه شروع دوره مقایسه‌ای.
 •        تاریخ بکارگیری اولیه در ارزیابی‌های مختلف، از جمله در موارد زیر، که برای بکارگیری استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ ضروری است استفاده می‌شود:
  •      ارزیابی مدل کسب و کار؛
  •      انتخاب نحوه ارایه تغییرات در ارزش منصفانه یک ابزار مالکانه در سایر سود و زیان‌های جامع؛
  •      اختصاص یا لغو اختصاص ابزارهای مالی در دسته به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان؛
  •      تعیین یک افزایش قابل ملاحظه در ریسک اعتباری از زمان شناخت اولیه در زمان ارزیابی کاهش ارزش؛ و
  •      ارزیابی تطبیق با معیارهای احراز شرایط حسابداری مصون‌سازی.
  •      استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ برای ابزارهای مالی که قبل از تاریخ بکارگیری اولیه این استاندارد قطع شناخت شده‌اند، به کار نمی‌رود.

 

افشا

 •     در دوره گزارشگری که استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹ برای اولین بار اعمال می‌شود، افشاهای کمی و کیفی مشخصی الزامی است.

 

خانه موضوعات خاص ابزارهای مالی: استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 Archive for category "گذار به استاندارد بین المللی گزارشگری 9"