Facebook E-mail
formats

ارایه و افشا

در حال اجرا:
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۷: ابزارهای مالی – افشا
 •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۱: ارایه صورت‌های مالی
 •    استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۲: ابزارهای مالی – ارایه
 آماده‌ برای اجرا:
 •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۹: ابزارهای مالی

 

تهاتر

 • یک دارایی مالی و یک بدهی مالی فقط زمانی تهاتر می‌شوند که شخص:
  • در حال حاضر دارای یک حق قانونی قابل اجرا برای تهاتر آن‌ها باشد؛ و
  • قصد داشته باشد آن‌ها را به صورت خالص و یا هر دو مبلغ را به طور همزمان تسویه کند.

 

اهداف افشا

 • یک شخص ملزم به افشای اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان را قادر سازد تا:
  • اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی و عملکرد آن شخص را ارزیابی کنند؛ و
  • ماهیت و میزان ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی و نحوه مدیریت آن ریسک‌ها توسط شخص را ارزیابی کند.

 

اهمیت ابزارهای مالی برای وضعیت مالی و عملکرد

 • الزامات افشای مشخص شامل اطلاعاتی درباره موارد زیر می‌شود:
  • مبالغ دفتری؛
  • ارزش‌های منصفانه؛
  • سرمایه گذاری ها در ابزار های مالکانه که به دسته به ارزش منصفانه از طریق سایر سود و زیان های جامع اختصاص یافته اند؛
  • اقلام اختصاص یافته به دسته به ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان؛
  • تجدید طبقه‌بندی دارایی‌های مالی بین دسته‌ها؛
  • تهاتر دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی و اثر توافق‌های خالص‌سازی بالقوه؛
  • وثیقه‌؛ و
  • حسابداری مصون‌سازی.

 

ماهیت و میزان ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی

 • افشای اطلاعات کمی و کیفی الزامی است.
 • افشاهای کیفی اهداف، رویه‌ها و فرایندهای مدیریت برای اداره ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی را توضیح می‌دهند.
 • داده‌های کمّی درباره آسیب‌پذیری در برابر ریسک‌های ناشی از ابزارهای مالی بر اساس اطلاعاتی که به صورت داخلی برای مدیران اصلی فراهم می‌شود. با این حال، افشاهای مشخصی در مورد آسیب‌پذیری شخص در برابر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک بازار ناشی از ابزارهای مالی الزامی است، صرف نظر از این که آیا این اطلاعات برای مدیران فراهم می‌شود یا خیر.

 

انتقال دارایی‌های مالی

 • اطلاعاتی در مورد دارایی‌های مالی که به طور کامل قطع شناخت نمی‌شوند، باید افشا شود.
 • اطلاعاتی در مورد دارایی‌های مالی که به طور کامل قطع شناخت شده است اما شخص در آن‌ها ارتباط مستمر دارد باید افشا شود.