Facebook E-mail
formats

دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات‌ متوقف شده

در حال اجرا:
  •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۵: دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات‌ متوقف شده
  •     استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۱۳: اندازه‌گیری ارزش منصفانه
  •     تفسیر ۱۷ کمیته تفاسیر بین‌المللی گزارشگری مالی: توزیع دارایی‌های غیر نقدی بین مالکان

 

نگهداری شده برای فروش: طبقه‌بندی

 

نگهداری شده برای فروش: اندازه‌گیری و ارایه

 

نگهداری‌شده برای توزیع

  • الزامات طبقه‌بندی، ارایه و اندازه‌گیری که برای اقلام طبقه‌بندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش به کار می‌رود، برای دارایی‌های غیرجاری یا گروه‌های واگذاری که به عنوان نگهداری شده برای توزیع طبقه‌بندی شده‌اند هم به کار می‌رود.

 

عملیات متوقف‌شده: طبقه‌بندی

  • یک عملیات متوقف شده، جزیی از یک شخص است که یا واگذار شده است یا به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی شده است.
  • عملیات‌ متوقف شده به عملیاتی که نشان دهنده یک بخش عمده‌ جداگانه‌ از یک کسب و کار یا حوزه جغرافیایی باشد، و نیز اشخاص فرعی که صرفا به منظور فروش مجدد تحصیل شده‌اند محدود می‌شود.

 

عملیات متوقف شده: ارایه

  • عملیات‌ متوقف شده به صورت جداگانه در صورت‌ سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع ارایه می‌شوند.

صورت مقایسه‌ای‌ سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع برای عملیات‌های متوقف شده تجدید ارایه می‌شوند

خانه موضوعات خاص Archive for category "دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده"