Facebook E-mail
formats

تاریخ گذار به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (Date of transition to IFRSs)

ابتدای نخستین دوره‌ای که شخص برای آن دوره، اطلاعات مقایسه‌ای کامل را طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در نخستین صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ارایه می‌کند.

formats

قیمت معامله (Transaction price)

میزان مابه‌ازایی که یک شخص در ازای انتقال کالاها یا خدمات به مشتری، انتظار برخوردار شدن از حق نسبت به آن را داشته باشد.

formats

مزایای پایان خدمت (Termination benefits)

مزایایی که در ازای پایان خدمت کارکنان در نتیجه یکی از موارد زیر ارائه می‌شود:

الف. تصمیم شخص برای پایان خدمت کارکنان پیش از تاریخ بازنشستگی عادی؛ یا

ب. تصمیم کارکنان برای پذیرش مزایای پیشنهادشده در ازای پایان خدمت.

formats

تفاوت‌های موقتی (Temporary differences)

یک تفاوت بین مبلغ دفتری یک دارایی یا بدهی در صورت وضعیت مالی و مبنای مالیاتی آن است. تفاوت‌های موقتی می‌تواند به یکی از دو صورت زیر باشد:

  • تفاوت‌های موقتی مشمول مالیات، که تفاوت‌های موقتی هستند که هنگام بازیابی یا تسویه مبلغ دفتری دارایی یا بدهی، در تعیین سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی) دوره‌های آتی، منجر به ایجاد مبالغ مشمول مالیات خواهند شد؛ یا
  • تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات، که تفاوتهای موقتی هستند که هنگام بازیابی یا تسویه مبلغ دفتری دارایی یا بدهی، در تعیین سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی) دوره‌های آتی، منجر به ایجاد مبالغ کاهنده مالیات خواهند شد.
formats

سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی) ((Taxable profit (tax loss)

سود (زیان) دوره که طبق قوانین مالیاتی تعیین می‌شود و مالیات بر درآمد، بر مبنای آن قابل پرداخت (قابل بازیابی) است.

خانه اصطلاحات Archive for category "T"