Facebook E-mail
formats

پرداخت مبتنی بر سهام

در حال اجرا:
  •    استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۲: پرداخت مبتنی بر سهام
 آماده‌ برای اجرا:
  •    اصلاحیه استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی ۲: پرداخت مبتنی بر سهام

 

اصول اساسی

 

معامله‌های پرداخت مبتنی بر سهام قابل تسویه از طریق حقوق مالکانه با کارکنان

 

معامله‌های پرداخت مبتنی بر سهام قابل تسویه از طریق نقد با کارکنان

 

معامله‌های پرداخت مبتنی بر سهام با حق انتخاب نوع تسویه با کارکنان

  • اعطای حق انتخاب نوع تسویه به صورت نقد یا حقوق مالکانه به طرف مقابل باید به عنوان یک ابزار مرکب به حساب گرفته ‌شود. بنابراین، شخص باید یک جزء بدهی و یک جزء جداگانه مالکانه را به حساب بگیرد.
  • طبقه‌بندی حق انتخاب نوع تسویه به صورت نقد یا حقوق مالکانه برای شخصی که حق انتخاب میان نقد یا حقوق مالکانه را دارد، به توانایی و قصد آن شخص برای تسویه از طریق سهام بستگی دارد.

تغییر و فسخ معامله‌های پرداخت مبتنی بر سهام با کارکنان

  • در نتیجه تغییر یک پرداخت مبتنی بر سهام، هرگونه افزایش در ارزش منصفانه شناسایی می‌شود اما هیچ گونه کاهشی در ارزش منصفانه شناسایی نمی‌شود. جایگزینی یک پرداخت مبتنی بر سهام به عنوان تغییر آن به حساب گرفته می‌شود.
  • فسخ یک پرداخت مبتنی بر سهام منجر به تسریع شناخت هرگونه هزینه شناسایی نشده می‌شود.

 

توافق‌های پرداخت مبتنی بر سهام درون گروهی

  • یک معامله پرداخت مبتنی بر سهام که در آن شخص دریافت کننده، شخص مرجع و شخص تسویه کننده از دید شخص اصلی نهایی در یک گروه هستند، یک معامله پرداخت مبتنی بر سهام درون گروهی بوده و باید بر همین اساس توسط اشخاص دریافت کننده و تسویه کننده به حساب گرفته شود.
  • یک پرداخت مبتنی بر سهام که توسط سهامدار خارج از گروه تسویه می‌شود نیز از دید شخص دریافت کننده، تا زمانی که شخص مرجع در همان گروه شخص دریافت کننده باشد، در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می‌گیرد.
  • یک شخص دریافت کننده که هیچ تعهدی برای تسویه معامله ندارد، باید معامله پرداخت مبتنی بر سهام را به عنوان یک معامله قابل تسویه از طریق حقوق مالکانه به حساب بگیرد.
  • یک شخص تسویه کننده باید یک معامله پرداخت مبتنی بر سهام را، در صورتی که ملزم به تسویه آن از طریق ابزار مالکانه خودش باشد، به عنوان “قابل تسویه از طریق حقوق مالکانه” طبقه‌بندی کند؛ در غیر این صورت، این معامله را به عنوان “قابل تسویه از طریق نقد” به حساب بگیرد.

 

پرداخت‌های مبتنی بر سهام با غیر کارکنان

کالاها در زمان دریافت و خدمات در طی دوره‌ای که در آن ارایه می‌شوند شناسایی می‌شوند.

خانه صورت سود یا زیان و سایر سود و زیانهای جامع Archive for category "پرداخت مبتنی بر سهام"