Facebook E-mail
formats

یادداشت های توضیحی (Notes)

شامل اطلاعاتی است افزون بر آنچه در صورت وضعیت مالی، صورت(های) سود یا زیان و سایر سود و زیان‌های جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی ارائه شده است. این یادداشت‌ها اطلاعات توضیحی یا جزئیات اقلام ارائه شده در صورت‌های مالی و اطلاعاتی در مورد اقلامی که واجد شرایط لازم برای شناسایی در صورت‌های مالی نیستند را ارائه می‌دهد.

formats

ریسک عدم ایفای تعهد (Non-performance risk)

ریسک عدم ایفای تعهدات توسط یک شخص است. ریسک عدم ایفای تعهد شامل ریسک اعتباری خود شخص می‌شود، اما ممکن است محدود به آن نباشد.

formats

معامله غیر پولی (Non-monetary transaction)

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تعریفی برای یک معامله غیر پولی ارائه نمی‌دهند. به طور کلی، یک معامله غیر پولی عبارت است از مبادله دارایی‌ها، بدهی‌ها و خدمات غیر پولی با سایر دارایی‌ها، بدهی‌ها و خدمات غیر پولی بدون تبادل مابه‌ازای پولی یا با تبادل مقدار کمی مابه‌ازای پولی.

formats

اقلام غیر پولی (Non-monetary items)

اقلامی که پولی نیستند.

formats

ابزار غیر مشتقه (Non-derivative)

یک ابزار مالی یا قرارداد دیگری که در دامنه کاربرد استاندارد ابزارهای مالی قرار می‌گیرد، اما یک ابزار مشتقه نیست.

خانه اصطلاحات Archive for category "N"