Facebook E-mail
formats

طرح چندکارفرمایی (Multi-employer plan)

طرح‌های پرداخت معین ( به غیر از طرح‌های دولتی) یا طرح‌های با مزایای معین (به غیر از طرح‌های دولتی) است که:

  • دارایی‌های تأمین‌شده توسط اشخاص مختلف را که تحت کنترل مشترک نیستند، تجمیع می‌کند؛ و
  • از آن دارایی‌ها برای فراهم کردن مزایا برای کارکنان بیش از یک شخص استفاده می‌کند، به گونه‌ای که سطوح مشارکت و مزایا، صرف‌ نظر از هویت شخصی که کارکنان را استخدام می‌کند، تعیین می‌شود.
formats

باصرفه‌ترین بازار (Most advantageous market)

بازاری که پس از در نظر گرفتن مخارج معامله و مخارج حمل و نقل، مبلغ قابل دریافت در ازای فروش دارایی را حداکثر یا مبلغ قابل پرداخت بابت انتقال بدهی را حداقل می‌کند.

formats

اقلام پولی (Monetary items)

عبارت است از واحدهای پول نگهداری‌شده و دارایی‌ها و بدهی‌هایی که قرار است با تعداد ثابت یا قابل تعیینی از واحدهای پول، دریافت یا پرداخت شوند.

formats

حداقل پرداخت‌های اجاره (Minimum lease payments)

پرداخت‌هایی است که اجاره‌کننده در طی دوره اجاره می‌پردازد یا ملزم به پرداخت آن‌ها است، به استثنای اجاره‌بهای احتمالی، مخارج خدمات و مالیاتی که به اجاره‌دهنده پرداخت می‌شود، به اضافه:

  • در ارتباط با اجاره‌کننده، تمام مبالغ تضمین‌شده توسط اجاره‌کننده یا هر شخص مرتبط با او؛ یا
  • در ارتباط با اجاره‌دهنده، هرگونه ارزش باقیمانده که پرداخت آن به اجاره‌دهنده توسط اشخاص زیر تضمین شده است:
  • اجاره‌کننده؛
  • اشخاص مرتبط با اجاره‌کننده؛ یا
  • یک شخص ثالث غیر مرتبط با اجاره‌دهنده که توانایی مالی ایفای تعهدات تضمین‌شده را داشته باشد.

با این وجود، چنانچه اجاره‌کننده اختیار خرید دارایی مورد اجاره را، به قیمتی که انتظار می‌رود در تاریخ قابل اعمال شدن اختیار خرید به میزان کافی کمتر از ارزش منصفانه آن دارایی باشد، داشته باشد، بطوریکه در شروع اجاره، اطمینان معقولی از اعمال این اختیار وجود داشته باشد، حداقل پرداخت‌های اجاره، شامل حداقل مبالغ قابل پرداخت طی دوره اجاره تا تاریخ مورد انتظار اعمال اختیار خرید، و پرداخت مورد نیاز برای اعمال اختیار خرید مزبور است.

formats

دوره اندازه‌گیری (Measurement period)

دوره اندازه‌گیری نباید طولانی‌تر از یک سال از تاریخ تحصیل باشد. دوره اندازه‌گیری زمانی پایان می‌یابد که شخص تحصیل‌کننده، اطلاعات مورد نظر خود در مورد واقعیت‌ها و شرایط موجود در تاریخ تحصیل را دریافت می‌کند، یا از عدم وجود اطلاعات بیشتر آگاه می‌شود.

خانه اصطلاحات Archive for category "M"